Kalbos lygiai ir kaip jie nustatomi?

Ši šešių kalbos mokėjimo lygių sistema yra sudaryta Europos kalbų aplanko, ją supranta ir pripažįsta visos Europos šalys. Vadovaudamiesi žemiau pateiktomis lentelėmis, galite sužinoti bei įsivertinti savo švedų ir bet kurios kitos kalbos mokėjimo lygį. 

Kalbos mokėjimo lygiai nuo žemiausio iki aukščiausio

A1 "Lūžis"

Geba suprasti ir vartoti žinomus būtiniausius posakius ir pagrindines frazes, kad patenkintų konkrečius poreikius. Geba prisistatyti ir pristatyti kitą, užduoti asmeninio pobūdžio klausimų (pavyzdžiui, kur gyvena, ką pažįsta, kokius daiktus turi) ir atsakyti į tokius pat klausimus. Geba susikalbėti labai paprastai, jei tik pašnekovas kalba lėtai, aiškiai ir yra pasirengęs padėti.

A2 - Pradedantis vartotojas - "Pusiaukelė"

Geba suprasti sakinius ir dažnai vartojamus posakius, susijusius su svarbiausiomis gyvenimo sritimis (pavyzdžiui, apie asmenį, šeimą, pirkimą, vietos geografiją, darbą). Geba komunikuoti įprastose kasdienėse situacijose apie žinomus dalykus, kai tereikia pasiteirauti informacijos ar ją suteikti. Paprastomis kalbos priemonėmis geba papasakoti apie savo išsilavinimą, artimiausią aplinką, būtiniausius poreikius.

B1 "Slenkstis"

Geba suprasti aiškių tekstų apie žinomus dalykus, su kuriais susiduria darbe, mokykloje, poilsiaudami ir pan., svarbiausias mintis. Geba susidoroti su dauguma keliaujant susiklostančių situacijų toje šalyje, kurioje kalbama tiksline kalba. Geba bendrauti daugelyje numatomų kasdienio gyvenimo situacijų ir kai kuriose netikėtose situacijose. Geba kurti paprastą rišlų tekstą įprastomis arba jam įdomiomis temomis. Geba apibūdinti patirtį ir įvykius, svajones, viltis, norus, trumpai nurodyti priežastis ir paaiškinti nuomones ar planus.

B2 - Savarankiškas vartotojas - "Aukštuma"

Geba suprasti sudėtingų tekstų tiek konkrečiomis, tiek abstrakčiomis temomis pagrindines mintis, taip pat ir specializuotas diskusijas profesinėmis temomis. Geba pakankamai spontaniškai ir laisvai bendrauti žodžiu ir raštu, todėl bendravimas su gimtakalbiais, nesukeliant jiems įtampos ir patiems jos nejaučiant, yra visiškai įmanomas. Geba kurti aiškų, detalų tekstą daugeliu temų ir paaiškinti savo požiūrį svarstomais klausimais, išdėstydamas įvairių pasirinkimų pranašumus ir trūkumus. 

C1 "Geras mokėjimas"

Geba suprasti įvairius sudėtingus ilgesnius tekstus ir suvokti potekstę. Geba spontaniškai, laisvai, ilgai neieškodamas raiškos priemonių, išdėstyti savo nuomonę, nuostatą, pažiūras. Geba lanksčiai ir veiksmingai vartoti kalbą visuomeniniais, akademiniais ir profesiniais tikslais. Geba kurti aiškų, gerai sukomponuotą, detalų tekstą sudėtingomis temomis laikydamasis stiliaus ir formos reikalavimų, tinkamai vartodamas siejimo priemones.

C2 - Geras vartotojas - "Meistriškumas"

 Geba lengvai suprasti iš esmės viską, ką girdi ar skaito. Nuosekliai atpasakodamas diskusijas, pasakojimus ar nuomones geba apibendrinti skirtingų skaitomų ar klausomų šaltinių informaciją. Geba spontaniškai, visiškai laisvai ir tiksliai, perteikdamas reikšmės niuansus išdėstyti savo nuomonę, nuostatą, pažiūras net ir sudėtingesnėse situacijose.

 

Įsivertinimo lentelė

A1 lygis

Supratimas

Klausymas

Gebu suprasti žinomus žodžius ir pačias bendriausias frazes apie save, šeimą bei artimiausią aplinką, jeigu žmonės kalba lėtai ir aiškiai.

Skaitymas

Gebu suprasti įprastus pavadinimus, žodžius ir labai papras­tus sakinius, pvz., iš skelbimų, plakatų ar katalogų.

Kalbėjimas

Pokalbis

Bendraudamas gebu vartoti paprastas frazes, galiu susikalbėti labai paprastai, padedant pašnekovui. Gebu užduoti asmeninio pobūdžio klausimų, apie gyvenamąją vietą, pažįstamus, turimus daiktus ir gebu atsakyti į tokius pat klausimus.

Monologas

Gebu prisistatyti ir pristatyti kitą. Gebu vartoti paprastas frazes ir sakinius gyvenamajai vietai bei pažįstamiems žmonėms apibūdinti.

Rašymas

Rašymo įgūdžiai

Gebu parašyti paprastą, trumpą tekstą ant atviruko, pvz., šventinį sveikinimą. Gebu į nustatytos formos dokumentus įrašyti asmens duomenis, pvz., viešbučio registracijos lapelyje įrašyti savo pavardę, tautybę, adresą.

A2 lygis

Supratimas

Klausymas

Gebu suprasti frazes ir dažniausiai vartojamus žodžius, susijusius su būtiniausiomis reikmėmis, pvz.: paprastą informaciją apie asmenį ir šeimą, apsipirkimą, gyvenamąją vietą, įsidarbinimą. Suprantu trumpų, aiškių ir paprastų žinučių bei skelbimų prasmę.

Skaitymas

Gebu skaityti labai trumpus paprastus tekstus. Gebu rasti specifinę, nuspėjamą informaciją kasdieniuose tekstuose: skelbimuose, reklaminiuose lapeliuose, valgiaraščiuose, tvarkaraščiuose, ir gebu supras­ti trumpus, paprastus asmeninius laiškus.

Kalbėjimas

Pokalbis

Gebu bendrauti atlikdama(s) įprastines nesudėtingas užduotis, kai reikia tiesiogiai pasikeisti informacija gerai žinomomis temomis. Gebu kalbėti trumpais sakiniais buitinėmis temomis, nors ne visada suprantu tiek, kad galėčiau palaikyti pokalbį.

Monologas

Gebu pasakyti keletą paprastų frazių ir sakinių apibūdindama(s) savo šeimą ir kitus žmones, gyvenimo sąlygas, savo išsilavinimą ir dabartinį arba buvusį darbą.

Rašymas

Rašymo įgūdžiai

Gebu rašyti trumpas, paprastas pastabas ar žinutes. Gebu parašyti labai paprastą asmeninį laišką, pvz., kam nors už ką nors padėkoti.

B1 lygis

Supratimas

Klausymas

Gebu suprasti esmę, kai aiškiai kalbama bendrine kalba gerai žinomomis temomis, kuriomis tenka bendrauti darbe, mokykloje, poilsiaujant ir pan. Gebu suprasti esmę daugelio radijo ir televizijos laidų apie kasdienius dalykus, taip pat asmeninėmis ar profesinėmis temomis, kai kalbėjimo tempas palyginti lėtas, o tarimas aiškus.

Skaitymas

Gebu suprasti tekstus, kuriuose daug dažnai vartojamų žodžių ir gramatikos formų bei konstrukcijų, susijusių su kasdieniu gyvenimu ar darbu. Gebu suprasti įvykių, jausmų ir norų aprašymus asmeniniuose laiškuose.

Kalbėjimas

Pokalbis

Gebu bendrauti daugelyje situacijų, į kurias galiu patekti keliaudamas po šalį, kurioje kalbama ta kalba. Gebu nepasirengęs įsitraukti į pokalbį žinomomis, mane dominančiomis arba kasdienio gyvenimo temomis, pvz., apie šeimą, pomėgius, darbą, keliones ir naujausius įvykius.

Monologas

Gebu paprastai sieti frazes, kad apibūdinčiau patirtį, įvykius, svajones, viltis ir siekius. Gebu trumpai pateikti nuomonių ir planų priežastis bei paaiškinimus. Gebu pasakoti arba atpasakoti knygos ar filmo siužetą, išreikšti savo požiūrį.

Rašymas

Rašymo įgūdžiai

Gebu parašyti paprastą rišlų tekstą gerai žinomomis ar mane dominančiomis temomis. Gebu rašyti asmeninius laiškus, apibūdinti patirtį ir įspūdžius.

B2 lygis

Supratimas

Klausymas

Gebu suprasti išplėtotą kalbą ir paskaitas bei sekti net sudėtingą samprotavimą, jeigu tema neblogai žinoma. Gebu suprasti didumą TV žinių ir laidų apie kasdienius dalykus. Gebu suprasti daugumą filmų bendrine kalba.

Skaitymas

Gebu skaityti straipsnius ir pranešimus, kuriuose keliamos šiuolaikinės problemos, reiškiamas tam tikras rašytojo požiūris ir nuomonė. Gebu suprasti šiuolaikinę prozą.

Kalbėjimas

Pokalbis

Gebu gana laisvai ir spontaniškai bendrauti, todėl galiu normaliai bendrauti su asmenimis, kuriems ta kalba yra gimtoji. Gebu aktyviai dalyvauti diskusijose, kurių kontekstas gerai žinomas, taip pat pateikti ir pagrįsti savo nuomonę.

Monologas

Gebu aiškiai, detaliai apibūdinti daug dalykų, susijusių su savo interesų sfera. Gebu paaiškinti požiūrį į tam tikrą sritį, pateikti įvairių nuomonių pranašumus ir trūkumus.

Rašymas

Rašymo įgūdžiai

Gebu parašyti aiškų detalų tekstą daugeliu temų, susijusių su mano interesais. Gebu parašyti rašinį ar ataskaitą ir pateikti duomenis ar priežastis, kurios paremia ar paneigia tam tikrą požiūrį. Gebu rašyti laiškus ir pabrėžti įvykių bei patirties svarbą man.

C1 lygis

Supratimas

Klausymas

Gebu suprasti išplėtotą kalbą, net jei jos struktūra nėra visiškai aiški, o ryšiai tik numanomi, bet nepateikiami akivaizdžiai. Gebu be didelių pastangų suprasti televizijos programas ir filmus.

Skaitymas

Gebu suprasti ilgus ir sudėtingus informacinius ar grožinės literatūros tekstus, suvokti stilių skirtumus. Gebu suprasti specialius straipsnius ir ilgesnes technines instrukcijas, net jei jie nesusiję su mano veiklos sritimi.

Kalbėjimas

Pokalbis

Gebu bendrauti laisvai ir spontaniškai beveik neieškodama(s) posakių. Gebu veiksmingai ir lanksčiai vartoti kalbą socialiniais ir profesiniais tikslais. Gebu tiksliai formuluoti idėjas ir nuomones, sumaniai susieti savo ir pašnekovų nuomones.

Monologas

Gebu aiškiai, detaliai apibūdinti sudėtingus reiškinius, apjungdama(s) smulkesnes temas, išskirdama(s) specifinius aspektus bei apibendrindama(s) ir pateikdama(s) atitinkamas išvadas.

Rašymas

Rašymo įgūdžiai

Gebu gana išsamiai išreikšti savo požiūrį aiškiais, reikiamos struktūros tekstais. Gebu rašyti apie sudėtingus dalykus laiškuose, rašiniuose ir ataskaitose, pabrėžti, mano nuomone, svarbiausius dalykus. Gebu rašyti įvairius tekstus, atsižvelgdama(s) į skaitytoją.

C2 lygis

Supratimas

Klausymas

Nesunkiai suprantu bet kokią sakytinės kalbos atmainą, tiek girdimą tiesiogiai, tiek transliuojamą, net kai kalbama natūraliai greitu tempu, jeigu turiu šiek tiek laiko priprasti prie akcento.

Skaitymas

Gebu lengvai skaityti beveik visų rašytinės kalbos atmainų tekstus: santraukas, struktūriškai ar kalbos atžvilgiu sudėtingus tekstus, pvz.: vadovėlius, specialybės straipsnius ar grožinės literatūros tekstus.

Kalbėjimas

Pokalbis

Gebu be pastangų dalyvauti bet kuriame pokalbyje ir diskutuoti gerai vartodama(s) idiomas ir šnekamosios kalbos posakius. Gebu laisvai reikšti mintis, tiksliai perteikti reikšmių atspalvius. Jei iškyla sunkumų, gebu pradėti iš naujo ir lengvai persakyti kitaip, kad pašnekovas net nepastebėtų sutrikimo.

Monologas

Gebu aiškiai ir sklandžiai apibūdinti ar argumentuoti, pasirinkdama(s) stilių, kuris atitinka situaciją, ir tinkamą, logišką struktūrą, todėl pašnekovas gali pastebėti ir įsiminti svarbiausius dalykus.

Rašymas

Rašymo įgūdžiai

Gebu parašyti aiškų, sklandų tinkamo stiliaus tekstą. Gebu rašyti sudėtingus tinkamos, logiškos struktūros laiškus, ataskaitas ar straipsnius, aiškiai išdėstydama(s) temą, kad skaitytojui būtų lengviau pastebėti ir įsiminti svarbiausius dalykus. Gebu rašyti specialybės ar grožinės literatūros tekstų santraukas ir apžvalgas.

Čia Jūs galite sužinoti apie visus ConsuAcademy siūlomus testus, arba iš karto pereiti prie kalbos lygio nustatymo testo.